Nova STS Straight Shank #3/0Straight Eye 20 per pack

Nova STS Straight Shank #3/0Straight Eye 20 per pack
SKU: 2585016
UPC #: 020027200306
*
*
*