Nova STS Straight Shank #2Straight Eye 20 per pack

Nova STS Straight Shank #2Straight Eye 20 per pack
SKU: 2585012
UPC #: 020027200023
*
*
*